Hur installerar jag EcoAqua droppbevattning?

Steg 1. Koppla samman IDC-stationen med vattenbehållaren

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här
Filter

Gör ett hål i locket: Borra ett hål på 5,5 mm i locket eller nära toppen av vattenbehållaren, ovanför vattenlinjen.

Filter: Trä slangen genom hålet, montera filtret på slangen och sänk ned i vattenbehållaren. Filtret ska vara placerat cirka 10 cm över botten på behållaren. Filtret motverkar att skräp kommer in i bevattningssystemet.

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här
Vattennivåsensor

Vattennivåsensor: Om vattennivåsensorn ska användas, så fäster du den några centimeter ovanför filtret. Om vattennivåsensorn inte ska användas, bör den kopplas bort från IDC-stationen. Instruktioner för detta finns längre ner på sidan som steg 10. Vattennivåsensorn är utformad för att kunna känna av en låg vattennivå i din vattenbehållare. När vattennivån blir låg slutar IDC-stationen pumpa samtidigt som LED-lampan blinkar snabbt. Under dagtid kommer även stationen pipa var 10:e sekund. Pumpen stänger sedan av sig själv.

IDC-stationen: Den andra änden av slangen ansluts till IDC-stationen. Kapa slangen till önskad längd och koppla till pumpinloppet- den vänstra ingången markerad med ”I”. Slangen till pumpinloppet ska monteras rakt för att undvika läckage och ska inte dra IDCstationen från vertikalt läge. För att säkerställa god anslutning ska 5 mm av slangen anslutas in i pumpinloppet. Tips! Mät och markera 5 mm på slangen med en tejpbit för att säkerställa att slangen placeras tillräckligt långt in i pumpinloppet.

Steg 2. Laddningsbara batterier till IDC-stationen

IDC-stationen kräver 3xAA laddningsbara batterier. Skruva av locket på baksidan för att sätta i batterierna i batterihållaren, och skruva på locket igen.

Vid leverans medföljer 3xAA laddningsbara batterier. Batterierna håller oftast 1-2 år beroende på fabrikat.

Steg 3. Förbered pumpen

Innan pumpen används för första gången (eller efter att ha varit avstängd i flera dagar) måste den förberedas genom att spruta vatten genom inloppshålet, märkt med ”I”. Använd felsökningssprutan och anslut en kort bit slang mellan inloppshålet och IDC-stationen.

Steg 4. Montera IDC-stationen

IDC-stationen ska monteras på en vägg eller stolpe belägen i solen. Om din vattenbehållare är placerad i skuggan går det bra att placera IDC-stationen längre ifrån vattenbehållaren, dock ej högre än 2 m över botten på behållaren eller mer än 20 m bort. Om du vill placera IDC-stationen högre, placera den först lågt och se till att vattnet pumpas in i pumpen, när väl vattnet nått IDCstationen kan du sedan placera IDC-stationen högre upp, som högst 5 m över vattenbehållaren. Tänk på att proceduren måste göras om inför varje säsong.

Det går bra att koppla flera IDC-stationer till en vattenbehållare för att skapa flera bevattningssystem. Tänk dock på att vattnet i behållaren inte kommer räcka lika länge.

Man beräknar att system EcoAqua S12 använder ungefär 100L vatten /vecka och system EcoAqua S24 använder ungefär 200L/vecka. Den exakta vattenförbrukningen beror på väderförhållanden och hur många droppmunstycken du kopplat till IDC-stationen.

Steg 5. Installation av IDC-stationen

 • Koppla utloppsslangen från IDC-stationen (märkt med O) tillbaka till vattenbehållaren.
 • Starta IDC-stationen och låt den vara igång tills den slutar. Det kan ta upp till 2-3 timmar innan installationen är klar.
 • Anledningen till att man gör detta är för att undvika att batteriernas laddning är för stor i förhållande till mängden vatten dina växter behöver. Man behöver därför se till att ladda ur batterierna på ovanstående sätt innan IDC-stationen kopplas till bevattningssystemet.

 • När installationen är klar, dvs när IDC-stationen slutat pumpa vatten, ska IDC-stationens solcellspanel ladda batterierna på nytt. Detta moment kan ta upp till 2-3 timmar. Under tiden som solcellspanelen laddar batterierna kan du börja sätta ihop ditt bevattningssystem.
 • När batterierna är laddade börjar IDC-stationen vattna på nivå 3. Avvakta 24 timmar och avgör sedan om denna bevattningsnivå är optimal för dina plantor. På steg 11 finns information om hur du kan reglera vattenmängden till dina växter.
 • Notera! Nya/byte av batterier kan också få systemet att jobba i flera timmar enligt ovan.

Steg 6. Installation i en kruka

Placera droppmunstyckena på rätt håll – viktigt!
Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Bygg ditt eget bevattningssystem! Koppla slangen från utloppet av IDC-stationen, märkt med O. Sedan kan du börja bygga ditt system precis som du vill ha det.

Det är via droppmunstyckena som växterna förses med vatten. Placera droppmunstyckena i krukor eller vid de växter som ska bevattnas. Med hjälp av slang, droppmunstycken och T-kopplingar bygger du ditt eget system. Droppmunstyckena bör placeras med slanghållare för att hållas kvar på korrekt ställe. Slangen kan skäras av och anslutas på önskat sätt för att nå dina växter.

Droppmunstycket ska ej kopplas direkt till en T-koppling, det måste alltid finnas slang mellan T-koppling och droppmunstycke. Det går bra att blanda droppmunstycken med droppslang (finns att köpa till).

I takt med att du ansluter fler droppmunstycken kommer mindre vatten komma ut från varje munstycke. Trycket i systemet minskar desto fler droppmunstycken, liksom de tillåtna nivåskillnaderna på placeringen av droppmunstyckena.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Steg 7. Installation av droppslang

En droppslang, med en längd på 1 m, kan monteras på droppmunstycket. En plugg bör sättas i den andra änden och slanghållare kan användas för att hålla droppslangen på plats.

Ska du placera droppslangen över t.ex. en odlingsbädd som är mer än 100 cm bred, bör du ha slang dragen på båda sidorna av odlingsbädden. Du monterar ett droppmunstycke på vardera sida av odlingsbädden och mellan droppmunstyckena monterar du droppslangen.

Mellan 20 till 100 cm droppslang kan kopplas till ett droppmunstycke med en plugg i slutet. Vattnet kommer sprida sig i droppslangen och fördelas jämt. Användbar vid mindre rabatter och odlingsbäddar. Mellan 40 till 240 cm droppslang kan användas med droppmunstycken kopplat i båda ändarna.

Etablera träd och andra värdefulla växter

En cirkel av droppslang kan sättas runt insidan av hålet för planteringen. Plantan vattnas då inåt för att hålla den levande samt utåt för att uppmuntra rötters tillväxt. Upp till 100 cm droppslang runt plantan med endast ett droppmunstycke och en plugg i andra änden. Upp till 240 cm med ett droppmunstycke kopplat i varje ände av droppslangen. Droppslangen ska vara placerad vid rötterna för att uppmuntra rotspridning och god etablering.

Steg 8. Installera luftventilen

Om första droppmunstycket är placerat lägre än vattenbehållarens höjd ska en luftventil monteras på utloppsslangen från IDC-stationen. Detta för att undvika att vattnet fortsätter rinna när pumpen är avstängd.

Så här installerar du luftventilen:

 • Avlägsna utloppsslangen från IDC-stationen
 • Skär av slangen i en längd av 5-10 cm (mätt från IDC-stationen)
 • Fäst luftventil på slangen som går ut till droppmunstyckena
 • Fäst den avskurna delen av slangen på andra sidan av luftventilen
 • Montera slangen med luftventilen på pumpen igen
Luftventil (blå) monteras på utloppsslangen (svart)

Droppmunstyckena kommer att fortsätta sippra under en kort tid då utloppsröret dräneras, sen slutar de.

Luftventilen kan även användas i växthus när plantorna är placerade på olika nivåer för att fördela bevattningen mer jämt.

Steg 9. Så startar du din IDC-station

IDC-stationen slås på och av genom att trycka på den röda knappen och hålla den intryckt i minst 3 sekunder. LCD-displayen visar inställningar enligt tabellen. Om det uppstår en varning så visas den i 2 sekunder och sedan återgår displayen till att visa den aktuella inställningen.

När den aktuella inställningen visas kan det ändras genom ett kort tryck på den röda knappen för att bläddra till en ny inställning. Inställning 1-5 styr laddningen av batterierna och därmed även hur länge IDC-stationen vattnar. Vid inställning 1 är solpanelen påslagen i 30 sekunder under en 5-minuters cykel, vilket ökas med 80 % för varje inställning upp till inställning 5 där solpanelen laddar batterierna kontinuerligt.

När bevattningssystemet är installerat ställ in IDC-stationen på inställning 3. Låt IDC-stationen vattna i 24 timmar och sedan sänker du inställningen om systemet vattnar för mycket eller öka inställningen om det vattnar för lite. Upprepa justeringen tills du är nöjd. Kontrollera inställningen ibland då det kan behöva justeras allt eftersom dina plantor växer.

När bevattningssystemet är installerat vattnar IDC-stationen var tredje timme under dagen. Pumpen arbetar tills batterinivåerna sjunkit till 3v.

På så sätt styrs bevattningen av en kombination av solljusets intensitet och inställning 1-5.

Viktigt! Batterierna laddas inte om IDC-stationen är avstängd.

Steg 10. Bortkoppling av vattennivåsensorn

Stänga av alarm
Om du vill använda vattennivåsensorn, så att IDC-stationen stängs av vid låg vattennivå, men slippa höra alarmet så gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren, märkt ”Buzzer”, på inställning ”off”.

Stänga av vattennivåsensorn tillfälligt
Om du tillfälligt vill stänga av vattennivåsensorn gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren ”water level” på inställning ”off”.

Koppla bort vattennivåsensorn från IDC-stationen
Om du inte vill använda vattennivåsensorn utan koppla bort den helt gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren ”water level” på inställning ”off”. Koppla bort vattennivåsensorn från kontakten utanför IDC-stationen och ersätt med skyddet som finns inuti IDC-stationen.

Steg 11. Justera vattenmängden

När IDC-stationen varit igång i 24 timmar så kontrollerar du hur mycket den har vattnat. Om IDC-stationen vattnat för mycket skruvar du ner nivån och ifall den vattnat för lite skruvar du upp. Upprepa justeringen tills du är nöjd. Om dina krukor rinner av lite efter att ha vattnats på förmiddagen och det är en solig dag, är detta tillräckligt för de flesta växterna.

OBS! Tänk på att olika växter behöver olika vattenmängder. Om du har olika växter i samma bevattningsystem kan du behöva mer än ett droppmunstycke vid växter som kräver mycket vatten.

Tips! För att kontrollera den mängd vatten som kommer vid bevattningen, lägg ett droppmunstycke i en kanna och se hur mycket det sipprar.

Systemet vattnar endast på dagtid. Med en regelbunden bevattning under dagen behöver inte plantorna vatten under natten. Systemet fungerar i molnigt väder, men kommer inte vattna lika mycket.

Vattenförbrukning

EcoAqua-12 använder ungefär 100 L vatten/vecka.

EcoAqua-24 använder ungefär 200 L vatten/vecka.

Den exakta vattenförbrukningen beror på väderförhållanden och hur många droppmunstycken du kopplat till IDC-stationen.

Pumpen pumpar 150ml/min när den är igång. Droppmunstyckena vattnar ungefär 150ml/min delat på antal droppmunstycken. IDC stationen – vattnar tills batteriet är nere på en låg nivå, vilket gör att beroende på väder så vattnar:

EcoAqua-12 – 1-25 minuter, var 3:e timme.

EcoAqua-24 – 2-60 minuter, var 3:e timme.